Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το νέο νόμο, ομάδα παραγωγών είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με αντικείμενο δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων.
Για την σύσταση μιας ομάδας παραγωγών απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από 20 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόμου 2810/2000, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του. Η Ο.Π. υποβάλλει την σχετική αίτηση αναγνώρισης στην Δ/νση Γεωργίας στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της. Κάθε Ο.Π. έχει σαν στόχο να:
 • Οργανώσει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων
 • Παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης, και διάθεσης αγροτικών προϊόντων. 
Οι Ο.Π. όπως και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συγκροτούν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις οι οποίες είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τον νόμο για τους συνεταιρισμούς, οι Ο.Π. οφείλουν να καταχωρούνται στο «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων» όπως και οι Α.Σ. Η εγγραφή στο μητρώο συνεπάγεται την αναγνώριση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις Ο.Π.
Οι Ο.Π. οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:
·       Τον αριθμό των παραγωγών συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων της οικείας – κατά το καταστατικό τους – Περιφέρειας, οι οποίοι είναι μέλη τους.
·       Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας.
·       Την έκταση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών καθώς και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τους.
·       Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών με το αντικείμενο τους συναλλαγών.
·       Το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  
Οι Ο.Π. οφείλουν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης τους με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και στους Α.Σ. Οι Ο.Π. οι οποίες δεν αποτελούν μέρος αναγνωρισμένης νομικής οντότητας ή Α.Σ. μπορούν για τις δραστηριότητές τους να αποκτούν αριθμό φορολογικού μητρώου καθώς και τα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. Αν οι Ο.Π. είναι ενταγμένες σε συνεταιρισμούς δεν χρειάζεται να έχουν δικό τους ΑΦΜ.  
Οι Ο.Π. που για 3 συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την ετήσια δήλωση διαγράφονται αμέσως από το μητρώο.
Η υποβολή των ετήσιων τακτικών δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου κάθε έτους χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας.
Η πρώτη εγγραφή στο μητρώο λαμβάνει χώρα μέσα σε προθεσμία τριώ μηνών από την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των Ο.Π. από το μητρώο λαμβάνουν χώρα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτηση τους.
Οι Ο.Π. οι οποίες είχαν αναγνωριστεί και λειτουργούσαν ήδη κατά την δημοσίευση του νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραμμάτων.  
Δυνατότητες  
Μια ομάδα παραγωγών είναι ουσιαστικά ένας κλαδικός συνεταιρισμός, είναι μια συνδιόκτητη επιχείρηση των μελών της όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί αποφασίζουν πως πωλούν και πως αγοράζουν. Μια Ο.Π. έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ομοειδή προϊόντα, δεν είναι ένας συνεταιρισμός γενικού τύπου. Μια Ο.Π. οπωροκηπευτικών βρίσκεται σε ένα κλαδικό συνεταιρισμό οπωροκηπευτικών. Επίσης μια ομάδα παραγωγών δημητριακών βρίσκεται μέσα στο καταστατικό ενός κλαδικού συνεταιρισμού συνεταιρισμού δημητριακών.  Επίσης μια ομάδα παραγωγών μπορεί να βρίσκεται και στο καταστατικό μιας ένωσης.
Οι .Ο.Π. δίνουν πολλές δυνατότητες. Μια βασική δυνατότητα είναι ότι μπορούν να κατεβάσουν το κοστολόγιο με τις δράσεις που μπορούν να επιλέξουν και αφορούν τους παραγωγούς.
Η δεύτερη βασική είναι μια Ο.Π. έχει σαν προϋπόθεση για την λειτουργία της την εφαρμογή τρόπων καλλιέργειας οι οποίες κινούνται στον άξονα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα να λαμβάνονται περισσότερα κονδύλια για τις δράσεις αυτές. Όπως για παράδειγμα σε ότι έχει να κάνει με την πιστοποίηση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής τους.  
Συμπερασματικά οι δυνατότητες που δίνονται στους παραγωγούς μέσα από την συμμετοχή τους σε μια ομάδα παραγωγών έχουν να κάνουν με:
 • Την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και την προσαρμογή της στην ζήτηση ιδίως από ποσοτική και ποιοτική άποψη.
 • Την προώθηση των προϊόντων και την από κοινού διάθεση της παραγωγής των μελών της σε αλυσίδες καταστημάτων.
 • Την μείωση του κόστους παραγωγής και την ρύθμιση των τιμών παραγωγού
 • Την προώθηση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων που σέβονται το περιβάλλον, ιδίως για τν προστασία των νερών, του εδάφους, και του τοπίου.
 • Τη διάθεση στους παραγωγούς μέλη της Ομάδας των κατάλληλων μέσων συσκευασίας των προϊόντων. 
Τρόποι χρηματοδότησης 
Ένα σημαντικό κεφάλαιο στις Ο.Π. αποτελούν οι τρόποι χρηματοδότησης τους. Ειδικότερα σε μια περίοδο που η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα θεωρείται κρίσιμη για την παραγωγική ενίσχυση της χώρας μας.
Τα επιχειρησιακά σχέδια που είναι θεσμοθετημένα μέσω της Ε.Ε. αποτελούν τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα για τις Ο.Π. οπωροκηπευτικών.
Οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να κάνουν χρήση των σχεδίων βελτίωσης, των μέτρων του Αλέξανδρου Μπαλτατζή όπως του «133Α» για την μεταποίηση αλλά και του αναπτυξιακού νόμου. 
 • Ειδικότερα ο αναπτυξιακός νόμος δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση) οι οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν επενδύσεις, να ενισχυθούν με επιχορήγηση για να ολοκληρώσουν  τα επενδυτικά τους σχέδια. Ο αναπτυξιακός νόμος ενισχύει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Στις διατάξεις του νόμου έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων (ατομική, Ο.Ε. Ε.Ε., Α.Ε., Συνεταιρισμός, Ομάδα παραγωγών κ.α.) ενώ δίνεται έμφαση στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας.  Ενισχύονται:
 • Επιχειρησιακά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας, ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας.
 • Κτηνοτροφικών επιχειρήσεων σταβλισμένου ή ημισταβλισμένου τύπου.
 • Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης.
 • Το ύψος των ενισχύσεων διαμορφώνεται με βάση την δραστηριότητα και την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
Ενισχύσεις στις ομάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών 
Όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της πενταετίας που έπεται της προαναγνώρισης τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στις ομάδες αυτές δό μορφών βοήθειας που αποσκοπούν: 
Α) Στην κάλυψη των δαπανών σύστασης και διοικητικής λειτουργίας των Ο.Π
Β) Στην κάλυψη μέρους των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την αναγνώριση και χορηγούνται υπό τη μορφή δανείων με ειδικά χαρακτηριστικά (επιδότητση επιτοκίου).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επι πλέον χορηγείται «Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση» στις Ο.Π. που συνιστούν «Επιχειρησιακό Ταμείο» και σχεδιάζουν ένα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) 2200/96 του συμβουλίου (άρθρο 15):
 • Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ενίσχυσης ισούται με το ποσό των πραγματικά καταβαλλόμενων χρηματοδοτικών εισφορών των παραγωγών και περιορίζεται στο 50% του ποσού των πραγματικών δαπανών που διενεργούνται από  την Ο.Π., στα πλαίσια της υλοποίησης των ενεργειών που προβλέπονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. (Χρηματοδότηση Σχεδίου δράσης και αποσύρσεων).
 • Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% εάν το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποβάλλεται:α) Είτε από περισσότερες της μιας οργανώσεις Παραγωγών της κοινότητας που λειτουργούν σε διαφορετικά κράτη μέλη για διεθνικές ενέργειες (εκτός από αποσύρσεις) , β) είτε από μια ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών για ενέργειες που υλοποιούνται στο επίπεδο διεπαγγελματικής οργάνωσης.
 • Η χρηματοδοτική ενίσχυση από  τα ταμεία της Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής την οποία διαθέτει στο εμπόριο κάθε Ο.Π. (Καν. 2699/2000) Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα μιας ομάδας παραγωγών; Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρέπει να περιλαμβάνει τα έξης:
 • Τη διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος
 • Την περιγραφή της κατάστασης εκκίνησης (αριθμός παραγωγών, όγκος παραγωγής, εμπορία, εξοπλισμός)
 • Τους επιδιωκόμενους στόχους (προοπτικές παραγωγής, δυνατότητες διάθεσης)
 • Τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και τα μέσα που πρέπει να εφαρμοσθούν για την επίτευξη των στόχων. Οι ενέργειες αυτές είναι ο σχεδιασμός παραγωγής, η στρατηγική πώλησης και ανάπτυξης εμπορικών κυκλωμάτων προώθησης προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας και προώθηση των προϊόντων στους καταναλωτές, η δημιουργία αλυσίδων παραγωγής βιολογικών προϊόντων και η προαγωγή ολοκληρωμένης παραγωγής και μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον. 
Πρόληψη διαχείριση κρίσεων 
«Οι ενέργειες εκσυγχρονισμού μιας Ο.Π. οπωροκηπευτικών χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της, το οποίο κατατίθεται κατά την δημιουργία της. Τότε η Ο.Π. υπογράφει έναν εσωτερικό δεσμευτικό κανονισμό, ο οποίος αναφέρει ότι για τα επόμενα χρόνια (όσο διαρκεί ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα) η Ο.Π. είναι υποχρεωμένη ότι προϊόν παράγει να διακινείται μέσω αυτής.
Βέβαια κάθε χρόνο μια Ο.Π. μπορεί να διαφοροποιήσει – τροποποιήσει το επιχειρησιακό της σχέδιο. Μπορούμε βέβαια να παίρνουμε μέρος και σε άλλες δράσεις μέσω άλλων προγραμμάτων, για παράδειγμα του Μπαλτατζή, αλλά αυτό που σας αναφέρω είναι πιο άμεσο και είναι ευρωπαϊκά χρήματα.
Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι σημαντικά είναι τα κονδύλια που λαμβάνει μια ομάδα παραγωγών από την Ε.Ε. για την πρόληψη – διαχείριση κρίσεων. Εμείς για παράδειγμα λάβαμε χρήματα από την Ε.Ε. γα το διατροφικό σκάνδαλο με το E. Coli κάνοντας μια τροποποίηση στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα (μας δίνει την δυνατότητα αυτή ο νόμος), αναφέρει στον Αγρότυπο ο κ. Αντώνης Πλεξουσάκης γραμματέας του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Νότος» στην Κρήτη.

Πηγή: Αγρότυπος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου