Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Διαβάστε την σχετική ΚΥΑ που αφορά στις διαδικασίες τους όρους και τις προυποθέσεις χορήγησης αδειας για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερούΕπίσης δείτε τις Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄).

Και την σχετική τροποποίηση της παραπάνω ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία

   σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού (αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής) προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.
δεν απαιτείται πλέον χημική ανάλυση για αρδευτικές γεωτρήσεις.


η τροποποίηση αφορά σε όσες υδροληψίες υπήρχαν πριν τις 16-06-2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784) σχετική άδεια, ενώ η αρχική ΚΥΑ αφορούσε υδροληψίες προ της 20-12-2005.

μειώνεται το κατώτατο όριο του προστίμου στην περίπτωση που κάποιος δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε 700 ευρώ (200 ευρώ για το πρώτο έτος καθυστέρησης και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος).,
απαιτείται πλέον παροχή τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου υδροληψίας (γεωλογία, υδρογεωλογία, βάθος και τρόπος άντλησης, παροχή κ.ά.)
Τέλος, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού δεν αλλάζει, παραμένει η ίδια και είναι η 16-06-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου