Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για το θεσμό της παροχής γεωργικών συμβουλών

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 73/2009, όσον αφορά την πιστοποίηση των φορέων που εντάσσονται στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγχρονης γεωργίας υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ως φορέας πιστοποίησης των Γ.Σ. ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα).
Επίσης, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων, των συνεργατών τους και των ελεγκτών γεωργικών συμβούλων, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Οι δικαιούχοι
Για την ένταξη στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δύνανται να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι οι εξής:
α) Το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, εφεξής αποκαλούμενο Φυσικό Πρόσωπο Γεωργικού Συμβούλου,
β) Η ατομική επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκει στον, εν στενή και εν ευρεία έννοια, δημόσιο τομέα και η Συλλογική Αγροτική Οργάνωση (Σ.Α.Ο.), που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, εφεξής αποκαλούμενα Δομές Γεωργικών Συμβούλων.

Προϋποθέσεις πιστοποίησης συνεργατών

Στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις δύνανται να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, ως συνεργάτες των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων, πτυχιούχοι ΤΕ, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο μπορεί να πιστοποιηθεί ως συνεργάτης Γεωργικού Συμβούλου για τρεις θεματικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με το βασικό του πτυχίο.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Πιστοποίησης

1. Ως φορέας πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ).
2. Αρμοδιότητες του φορέα πιστοποίησης είναι οι παρακάτω:
α) Η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του προγράμματος επιμόρφωσης Γεωργικών Συμβούλων, των συνεργατών τους και των ελεγκτών τους.
β) Η επιμόρφωση των Γ.Σ., των συνεργατών τους και των ελεγκτών τους.
γ) Η πιστοποίηση των Γ.Σ., των συνεργατών τους και των ελεγκτών αυτών.
δ) Η τήρηση Μητρώου Φ.Π. Γ.Σ., Μητρώου Δομών Γ.Σ., Μητρώου Συνεργατών Γ.Σ. και Μητρώου Ελεγκτών Γ.Σ.. Τα Μητρώα αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πηγή: Αγρότυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου