Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των ΓΤΟ


Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και των προϊόντων που λαμβάνονται από αυτούς τους οργανισμούς σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας. Η ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ επιτρέπει τον έλεγχο και την επαλήθευση των ενδείξεων που αναφέρονται στις ετικέτες, την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την απόσυρση των προϊόντων από την αγορά στις περιπτώσεις που αποδειχθεί με νέα επιστημονικά δεδομένα ότι οι ΓΤΟ που χρησιμοποιήθηκαν στο προϊόν είναι επικίνδυνοι για την υγεία ή το περιβάλλον.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει πλαίσιο που θα εγγυάται την ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ καθ’ όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων όπου το γενετικά τροποποιημένο DNA έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί από τον τρόπο παρασκευής (πχ τα έλαια). Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν μόνο για τους ΓΤΟ που προορίζονται για τη διατροφή αλλά και για όσους προορίζονται για καλλιέργειες (σπόρους).

Οι στόχοι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποβλέπει σε δύο κύριους στόχους:
  • να ενημερώνονται οι καταναλωτές χάρη στην υποχρεωτική επισήμανση, που τους δίνει εκ των πραγμάτων ελευθερία επιλογής·
  • να δημιουργηθεί ένα «δίκτυο ασφαλείας» με βάση την ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ σε όλα τα στάδια της παρασκευής και της διάθεσης στην αγορά. Χάρη στο «δίκτυο ασφαλείας» ελέγχεται η επισήμανση, παρακολουθούνται οι δυνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον και αποσύρεται κάποιο προϊόν εάν υπάρχει απρόοπτος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον.

Οι ΓΤΟ
Ο παρών κανονισμός αφορά:
  • το σύνολο των προϊόντων που αποτελούνται από ΓΤΟ ή περιέχουν ΓΤΟ (συμπεριλαμβάνονται ποικίλοι τομείς, όπως τα προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στη αλυσίδα της ανθρώπινης διατροφής ή της διατροφής των ζώων, προϊόντα που προβλέπεται να υποστούν βιομηχανική μετατροπή και δεν προορίζονται για κατανάλωση (πχ παραγωγή βιοκαυσίμων) ή και προϊόντα διακόσμησης (πχ παραγωγή κομμένων ανθέων))·
  • τρόφιμα και ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ.
Επισήμανση και ιχνηλασιμότητα
Όλα τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός φέρουν υποχρεωτικά επισήμανση η οποία επιτρέπει την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και του προσφέρει την ελευθερία επιλογής ώστε να αγοράσει (ή όχι) προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ή προέρχονται από ΓΤΟ.
Οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για την επισήμανση δεν εφαρμόζονται μεμονωμένα, καθ’ όσον στους παρόντες κανόνες προστίθενται οι ακόλουθοι κανόνες που αφορούν επίσης την επισήμανση:
  • οι γενικοί κανόνες επισήμανσης που ισχύουν για τα είδη ανθρώπινης διατροφής γενικότερα (οδηγία 2000/13/ΕΚ
  • οι γενικοί κανόνες επισήμανσης που προβλέπονται για την εμπορία των ζωοτροφών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009
  • οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003).
Χάρη στην ιχνηλασιμότητα μπορεί να καταγράφεται η πορεία των ΓΤΟ και των προϊόντων τους σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής. Το σύστημα αυτό βασίζεται στη διαβίβαση και τη διατήρηση των πληροφοριών από κάθε φορέα διακίνησης.
Οι ΓΤΟ ή τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ
Οι φορείς διακίνησης πρέπει να διαβιβάζουν γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες:
Εάν το προϊόν είναι μείγμα ΓΤΟ, ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης μπορεί να υποβάλει δήλωση χρήσης αυτών των προϊόντων συνοδευόμενη από κατάλογο των αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για όλους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποτελέσουν το μείγμα.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί 5 έτη.
Οι φορείς που διαθέτουν στην αγορά ένα προσυσκευασμένο προϊόν που αποτελείται από ΓΤΟ ή περιέχει ΓΤΟ, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής, φροντίζουν ώστε η ένδειξη «το παρόν προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς» ή «προϊόν από ΓΤΟ (ονομασία του οργανισμού)» να εμφανίζεται στην επισήμανση του προϊόντος. Εάν πρόκειται για προϊόντα, ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες, που δεν είναι συσκευασμένα και εάν η χρησιμοποίηση ετικέτας είναι αδύνατη, ο φορέας διακίνησης πρέπει να φροντίζει ώστε οι πληροφορίες αυτές να διαβιβάζονται μαζί με το προϊόν. Μπορούν να παρέχονται, για παράδειγμα, με τη μορφή συνοδευτικών εγγράφων.

Τα προϊόντα που έχουν παρασκευασθεί από ΓΤΟ

Κατά τη διάθεση στην αγορά ο φορέας διακίνησης πρέπει να διαβιβάζει στον έμπορο που παραλαμβάνει το προϊόν τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • ένδειξη κάθε συστατικού που παράγεται από ΓΤΟ·
  • ένδειξη κάθε πρώτης ύλης ή προσθέτου ζωοτροφών που παράγεται από ΓΤΟ·
  • εάν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, πρέπει να αναγράφεται επί του προϊόντος ότι έχει παρασκευασθεί από ΓΤΟ.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να φυλάσσονται επί 5 έτη.

Κατώφλιο τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ

Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για την ανθρώπινη ή ζωική διατροφή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται απευθείας για μεταποίηση, υπάγονται σε υποχρέωση επισήμανσης όταν αποτελούνται από, περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ. Μόνο τα ίχνη ΓΤΟ είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση αν δεν υπερβαίνουν το κατώφλιο των 0,9 % και η παρουσία τους είναι μη ηθελημένη και τεχνικά αναπόφευκτη.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την υλοποίηση μέτρων επιθεώρησης και ελέγχου των προϊόντων, όπως του ελέγχου μέσω δειγματοληψίας και των ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων των τροφίμων. Τα μέτρα αυτά προϋποθέτουν ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποσύρουν από την αγορά ένα προϊόν το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού.

Πλαίσιο

Ο εν λόγω κανονισμός εναρμονίζει τα υφιστάμενα στη νομοθεσία μέτρα ιχνηλασιμότητας, ιδίως στην οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003
7.11.2003
16.1.2004
ΕΕ L 268, 18.10.2003

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008
11.12.2008
-
ΕΕ L 311, 21.11.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου