Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Νέα νομοθεσία – Σύντομη επισκόπηση

Την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανονισμοί της ΕΕ για την παραγωγή, τον έλεγχο και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, ορισμένες από τις νέες διατάξεις σχετικά με τη σήμανση θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010.
Τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας κατέληξε σε συμφωνία για έναν νέο Κανονισμό του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Αυτός ο νέος Κανονισμός του Συμβουλίου περιέχει σαφώς προσδιορισμένους στόχους, αρχές και γενικούς κανόνες που αφορούν στη βιολογική παραγωγή.
Σκοπός αυτού του νέου νομικού πλαισίου είναι να οριστεί μια νέα διαδικασία για τη συνεχή ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Στόχος είναι τα αειφόρα συστήματα καλλιέργειας και η ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής πρόκειται να δοθεί στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και τα υψηλά πρότυπα για την προστασία των ζώων.
Η βιολογική παραγωγή πρέπει να σέβεται τα φυσικά συστήματα και τους φυσικούς κύκλους. Η αειφόρος παραγωγή πρέπει να επιτυγχάνεται στο μέτρο του δυνατού με τη βοήθεια βιολογικών και μηχανικών διαδικασιών παραγωγής, μέσω παραγωγής ανάλογα με τη γη και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ).
Στη βιολογική γεωργία προτιμούνται οι κλειστοί κύκλοι με χρήση εσωτερικών πόρων έναντι των ανοιχτών κύκλων όπου γίνεται προμήθεια εξωτερικών πόρων. Στην ιδανική περίπτωση, οι εξωτερικοί πόροι πρέπει να περιορίζονται σε βιολογικούς πόρους από άλλα βιολογικά αγροκτήματα, φυσικά υλικά ή υλικά που έχουν αποκτηθεί με φυσικό τρόπο και ήπια, ευδιάλυτα ανόργανα λιπάσματα. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επιτρέπεται η χρήση χημικών συνθετικών πόρων, εάν δεν υφίστανται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Οι ουσίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στους σχετικούς καταλόγους στο Παράρτημα του Κανονισμού του Συμβουλίου μετά από επισταμένη έρευνα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτείνεται από τον μακρινό βορρά έως τη Νότια Ευρώπη και σε τμήμα της Ανατολικής, οι τοπικές κλιματολογικές, πολιτιστικές ή δομικές διαφορές μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω προβλεπόμενων κανόνων ευελιξίας.
Τα τρόφιμα μπορούν να σημαίνονται ως «βιολογικά», μόνον εφόσον τουλάχιστον το 95% των γεωργικών συστατικών τους είναι βιολογικά. Τα βιολογικά συστατικά σε μη βιολογικά τρόφιμα μπορούν να αναφέρονται ως βιολογικά στον κατάλογο των συστατικών, εφόσον το εν λόγω τρόφιμο έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί βιολογικών προϊόντων. Με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού διαφάνειας, πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του φορέα ελέγχου.
Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και προϊόντων που έχουν παρασκευαστεί από ΓΤΟ εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη στη βιολογική παραγωγή. Τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ δεν μπορούν να σημαίνονται ως βιολογικά, εκτός και αν τα συστατικά που περιέχουν ΓΤΟ έχουν εισέλθει ακούσια στα προϊόντα και η αναλογία ΓΤΟ στο συστατικό είναι μικρότερη από 0,9%.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι παραγωγοί συσκευασμένων βιολογικών τροφίμων θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα από την 1η Ιουλίου 2010. Ωστόσο, η χρήση του λογοτύπου στα βιολογικά τρόφιμα από τρίτες χώρες είναι προαιρετική. Από την 1η Ιουλίου 2010, όταν θα χρησιμοποιείται το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής των γεωργικών συστατικών.
Η διανομή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες επιτρέπεται στην κοινή αγορά, μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά παράγονται και ελέγχονται υπό τις ίδιες ή ισοδύναμες συνθήκες. Με τη νέα νομοθεσία το καθεστώς εισαγωγών επεκτάθηκε. Στο παρελθόν ήταν δυνατή η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων μόνο από τρίτες χώρες αναγνωρισμένες από την ΕΕ ή αγαθών των οποίων η παραγωγή ελεγχόταν από τα κράτη μέλη και για τα οποία είχε δοθεί άδεια εισαγωγής.
Η διαδικασία των αδειών εισαγωγής θα αντικατασταθεί μελλοντικά από νέο καθεστώς εισαγωγών. Τότε, οι φορείς ελέγχου που λειτουργούν σε τρίτες χώρες θα εξουσιοδοτούνται και θα παρακολουθούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Αυτή η νέα διαδικασία επιτρέπει στην Επιτροπή της ΕΕ να επιβλέπει και να παρακολουθεί καλύτερα την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων και τον έλεγχο των εγγυήσεων περί βιολογικής παραγωγής. Επιπλέον, με τη νέα νομοθεσία διατυπώθηκε μια βάση για την αποδοχή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις βιολογικές υδατοκαλλιέργειες και τα φύκια.

Λεπτομέρειες της νομοθεσίας της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα

Εκτός από το νέο Κανονισμό του Συμβουλίου, το 2008 θεσπίστηκαν ακόμη δύο νέοι Κανονισμοί για τη ρύθμιση της βιολογικής παραγωγής, την εισαγωγή και τη διανομή των βιολογικών προϊόντων καθώς και τη σήμανσή τους.

Κανονισμός του Συμβουλίου

Ο κανονισμός αυτός θεμελιώνει το νομικό πλαίσιο για όλα τα επίπεδα παραγωγής, διανομής, ελέγχου και σήμανσης των βιολογικών προϊόντων που είναι δυνατό να προσφερθούν και να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο στην ΕΕ. Καθορίζει τη συνεχή ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής μέσω της πρόβλεψης σαφώς ορισμένων στόχων και αρχών. Οι γενικές αρχές παραγωγής, ελέγχου και σήμανσης καθιερώθηκαν από τον Κανονισμό του Συμβουλίου και, ως εκ τούτου, μπορούν να μεταβληθούν μόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας. Ταυτόχρονα, ο προηγούμενος Κανονισμός (ΕΟΚ) με αριθ. 2092/91 καταργείται.
Οι νέοι κανονισμοί περί σήμανσης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση του λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα αναβλήθηκαν έως την 1η Ιουλίου 2010 με μια τροποποίηση στον Κανονισμό του Συμβουλίου.

Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός του Συμβουλίου ισχύει για τα ακόλουθα αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και της μαγιάς:

Ζώντα ή ανεπεξέργαστα προϊόντα

Επεξεργασμένα τρόφιμα

Ζωοτροφές

Σπόροι και πολλαπλασιαστικά υλικά

Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού αυτού εμπίπτει επίσης η συλλογή άγριων φυτών και φυκιών.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού:

Προϊόντα κυνηγιού και αλιείας άγριων ζώων.

Κανονισμοί της Επιτροπής

Έως τώρα έχουν θεσπιστεί οι ακόλουθοι Κανονισμοί της Επιτροπής:

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 με λεπτομερείς κανόνες για την παραγωγή, τη σήμανση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης τροποποίησής του σχετικά με τους κανόνες παραγωγής της βιολογικής μαγιάς

Στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 889/2008 ρυθμίζονται όλα τα επίπεδα φυτικής και ζωικής παραγωγής, από την καλλιέργεια της γης και τη συντήρηση των ζώων έως τη μεταποίηση και τη διανομή των βιολογικών τροφίμων και τον έλεγχό τους. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει εξαιρετικά τεχνικές λεπτομέρειες και, στο μεγαλύτερο μέρος του, αποτελεί επέκταση του αρχικού Κανονισμού περί βιολογικών προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτός διαφοροποιήθηκε στον Κανονισμό του Συμβουλίου.
Στον Κανονισμό της Επιτροπής επισυνάπτονται πολλά Παραρτήματα. Σε αυτά μπορείτε να βρείτε τα εξής:
Προϊόντα που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία, όπως λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά και φυτοφάρμακα.
Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το μέγεθος των χώρων στέγασης και άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων, για τα ζώα βιολογικής εκτροφής, ανάλογα με τα είδη και το στάδιο ανάπτυξης των ζώων.
Μη βιολογικές ζωοτροφές, προσθετικά ζωοτροφών και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας για την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών και προμειγμάτων που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία.
Μη βιολογικά συστατικά, προσθετικά και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που επιτρέπονται στην παραγωγή βιολογικών τροφίμων (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής μαγιάς).

Απαιτήσεις σχετικά με το λογότυπο της Κοινότητας.

Τα Παραρτήματα και άλλα τμήματα αυτού του Κανονισμού της Επιτροπής μπορούν να συμπληρώνονται από την Επιτροπή, προκειμένου να διατηρούνται ενημερωμένα όσον αφορά τις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας, της επιστήμης και της αγοράς βιολογικών προϊόντων.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων κανόνων και για να ενσωματωθούν ορισμένες εξαιρέσεις, που πρόκειται να λήξουν, του προηγούμενου Κανονισμού περί βιολογικών προϊόντων, διατυπώθηκαν ορισμένα μεταβατικά μέτρα.
Εκτός από τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική παραγωγή, οι βιοκαλλιεργητές και οι μεταποιητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιολογικών προϊόντων πρέπει να τηρούν πιστά τους κανόνες που ισχύουν γενικώς για τη γεωργική παραγωγή και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι κανόνες που ισχύουν γενικώς για τη ρύθμιση της παραγωγής, της μεταποίησης, της κυκλοφορίας, της σήμανσης και του ελέγχου των αγροτικών προϊόντων ισχύουν και για τα βιολογικά τρόφιμα.

Νέοι κανονισμοί περί εισαγωγών

Η συνηθισμένη διμερής αναγνώριση τρίτων χωρών από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσει να ισχύει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή, με την υποστήριξη των κρατών μελών, θα επιβλέπει την παραγωγή και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων που πρέπει να εναρμονίζονται με τους στόχους και τις αρχές της νομοθεσίας περί βιολογικών προϊόντων, αλλά δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται επακριβώς. Στο Παράρτημα III του Κανονισμού περί εισαγωγών υπάρχει ένας κατάλογος με τις αναγνωρισμένες τρίτες χώρες.
Οι νέοι κανονισμοί περί εισαγωγών διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν έχουν πάρει ακόμη διμερή αναγνώριση.
Τα προϊόντα που παράγονται και ελέγχονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως συμβαίνει και στην ΕΕ πρέπει στο μέλλον να έχουν επίσης ελεύθερη πρόσβαση στην κοινή αγορά. Οι φορείς ελέγχου που προτίθενται να αναλάβουν τέτοιους ελέγχους πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή της ΕΕ και να πάρουν εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η επίβλεψή τους είναι άμεση ευθύνη της Επιτροπής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.
Ωστόσο, επειδή οι συνθήκες παραγωγής στις τρίτες χώρες είναι συνήθως πολύ διαφορετικές σε σύγκριση με την Ευρώπη, συχνά δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται οι ίδιοι ακριβώς κανόνες για την παραγωγή ή τον έλεγχο. Συνεπώς, πρέπει να είναι επίσης δυνατό να επιτρέπονται παρόμοιοι κανόνες που να είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους και τις αρχές της νομοθεσίας περί βιολογικών προϊόντων.
Στο παρελθόν, αυτό έπρεπε να ελέγχεται από τα κράτη μέλη για κάθε προϊόν ξεχωριστά στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εξουσιοδότησης εισαγωγής. Αυτό το πολύπλοκο σύστημα θα αντικατασταθεί πλέον από ένα απλούστερο σύστημα. Μελλοντικά, οι φορείς ελέγχου που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό θα μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπου αυτή την επιθεώρηση. Αυτοί οι φορείς ελέγχου πρέπει επίσης να εγκρίνονται απευθείας για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή της ΕΕ και τα κράτη μέλη και παραμένουν υπό την άμεση επίβλεψή τους. Έχουν δημοσιευτεί Οδηγίες που εξηγούν πώς μπορούν οι φορείς ελέγχου να υποβάλουν αίτηση για να εγκριθούν, πώς πρέπει να γίνεται η επίβλεψή τους και ποια άλλα μέτρα είναι απαραίτητα σε σχέση με τις εισαγωγές των βιολογικών προϊόντων και τον έλεγχό τους.
Μελλοντικά, οι νέοι κανονισμοί περί εισαγωγών θα διευκολύνουν συνολικά τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ, προωθώντας ταυτόχρονα την καλύτερη παρακολούθηση για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης και της απάτης.

Ιστορική επισκόπηση

Το 1991 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας θέσπισε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) με αριθ. 2092/91 για τη βιολογική γεωργία και την αντίστοιχη σήμανση των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Η εισαγωγή του Κανονισμού αυτού αποτέλεσε μέρος της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και ήταν το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας με την οποία η βιολογική γεωργία έλαβε την επίσημη αναγνώριση των 15 κρατών που ήταν τότε μέλη της ΕΕ.
Αρχικά, ο Κανονισμός περί βιολογικών προϊόντων ρύθμιζε μόνο τα φυτικά προϊόντα. Αργότερα, προστέθηκαν επιπλέον διατάξεις για την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται οι ζωοτροφές, η πρόληψη νόσων, η κτηνιατρική θεραπεία, η προστασία των ζώων, η αναπαραγωγή των ζώων γενικώς και η χρήση κοπριάς ζώων εκτροφής.
Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και προϊόντων που παράγονται από αυτούς αποκλείστηκε ρητώς από τη βιολογική παραγωγή. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, των οποίων τα κριτήρια παραγωγής και τα συστήματα ελέγχου ήταν δυνατό να αναγνωριστούν ως ισοδύναμα προς τα αντίστοιχα κριτήρια και συστήματα της ΕΕ.
Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης διαδικασίας συμπληρώσεων και τροποποιήσεων, οι διατάξεις που περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) με αριθ. 2092/91 έχουν γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκες και εκτενείς.
Η σπουδαιότητα του αρχικού Κανονισμού της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα έγκειτο στο γεγονός ότι δημιούργησε κοινά ελάχιστα πρότυπα για ολόκληρη την ΕΕ. Με τη διαδικασία αυτή ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούσαν πλέον να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα από άλλα κράτη μέλη με τη βεβαιότητα ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις. Η θέσπιση επιπρόσθετων αυστηρότερων προτύπων αφέθηκε στην κρίση των ίδιων των κρατών μελών και των ιδιωτικών οργανισμών.

Βάσεις δεδομένων για σπόρους

Μια θεμελιώδης αρχή της βιολογικής γεωργίας είναι η χρήση σπόρων που παράγονται βιολογικά μέσω γεωργικών διαδικασιών. Τα κράτη μέλη διατηρούν μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με σκοπό να διευκολύνεται η απόκτηση τέτοιων σπόρων. Στον κατάλογο αυτό οι προμηθευτές μπορούν να εισαγάγουν βιολογικά παραχθέντες σπόρους και φύτρα πατάτας που διατίθενται προς πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη(τις) βάση(-εις) δεδομένων.

Κύκλοι εργασίας στην ΕΕ

Αποφάσεις όπως αυτές που αφορούν τους νέους Κανονισμούς για τη βιολογική γεωργία λαμβάνονται με τη συμμετοχή διαφόρων Ευρωπαϊκών οργανισμών.
Νέοι νόμοι της ΕΕ, όπως ο Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) με αριθ. 834/2007, προτάθηκαν από την Επιτροπή (μέσω της Γενικής Διεύθυνσης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη), θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και, τελικώς, εγκρίθηκαν κατόπιν διαβούλευσης στο Κοινοβούλιο. Μόνον τότε θεωρήθηκαν νομικά έγκυροι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στο διαδίκτυο.
Ο Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 889/2008 προτάθηκε από την Επιτροπή και έπρεπε να υποστηριχτεί από τα κράτη μέλη στη ρυθμιστική επιτροπή, δηλαδή τη Μόνιμη Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στη Μόνιμη Επιτροπή πρέπει να συμφωνήσουν με την πρόταση με ειδική πλειοψηφία.

Μόνιμη Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία

Η Μόνιμη Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Προεδρεύει ένας από τους εκπροσώπους της Επιτροπής.
Η Επιτροπή ιδρύθηκε με σκοπό να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων και να εγγυηθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα.
Για τα πρακτικά των πιο πρόσφατων συνεδριάσεων της Επιτροπής, μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο.

Άλλοι φορείς

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με δύο ακόμη φορείς που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή σε θέματα βιολογικής γεωργίας:

Τη συμβουλευτική επιτροπή για τη «Βιολογική Γεωργία»

Την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας

Η συμβουλευτική επιτροπή συγκεντρώνει τους εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, όπως η IFOAM, το BEUC, οι COPA/COCEGA, η COFALEC και άλλες. Έτσι, διευκολύνεται η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων επί διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με τη βιολογική παραγωγή, με σκοπό την προαγωγή της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της νομοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα.
Από τη δική της πλευρά, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας συμβουλεύει την Επιτροπή σε ζητήματα που έχουν σχέση με ενημερωτικές και προωθητικές εκστρατείες για τη βιολογική γεωργία, οι οποίες υλοποιούνται ως μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία.
Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται τη συμβουλευτική επιτροπή και την ομάδα των εμπειρογνωμόνων σε κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα, οι προεδρεύοντες της Επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και να ζητούν τη συμβουλή της συμβουλευτικής επιτροπής ή της ομάδας των εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων που εμπίπτουν στον τομέα της ειδικότητάς τους.
Οι αποφάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής ή της ομάδας των εμπειρογνωμόνων δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή, αλλά λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά και τα μέλη ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σχετικά με αυτές τις αποφάσεις.

Άλλα πεδία στα οποία συνεισφέρουν αυτοί οι δύο φορείς είναι:

Επίτευξη στενής συνεργασίας ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς, τους οργανισμούς των κρατών μελών και την Επιτροπή

Παρατήρηση των εξελίξεων στη σφαίρα της πολιτικής

Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και δοκιμασμένων μεθόδων

Σύστημα Πληροφοριών Βιολογικής Γεωργίας (ΣΠΒΓ)

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών ως βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή στοιχείων γεωργικής φύσεως σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα καθώς για την παροχή επίκαιρων πληροφοριών στο ευρύ κοινό.

Η βάση δεδομένων ΣΠΒΓ περιέχει:

Τις εγκρίσεις των κρατών μελών για την κυκλοφορία προϊόντων που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες

Τις άδειες προσωρινής χρήσης συστατικών που προέρχονται από τη συμβατική γεωργία και τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν με βιολογικό τρόπο σε επαρκείς ποσότητες

Τον κατάλογο με τους φορείς ελέγχου ή τις ελεγκτικές αρχές

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστοχώρο του ΣΠΒΓ για το κοινό κάνοντας κλικ εδώ.

Λογότυπο

Όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία. Έτσι, προάγουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς την προέλευση και την ποιότητα των τροφίμων και των ροφημάτων.

Επί του παρόντος είναι προαιρετικό για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων να σημαίνουν τα προϊόντα τους με το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Ωστόσο, από την 1η Ιουλίου 2010 η χρήση του λογότυπου θα είναι υποχρεωτική. Ένα πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση του λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα βιολογικά προϊόντα, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.
Το λογότυπο μπορεί να ληφθεί σε όλες τις μορφες εικόνας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου