Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Στην δημοσιότητα η ΚΥΑ για πρόωρη σύνταξη των καπνοπαραγωγών

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Δευτέρα, 4 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα τον καθορισμό των ενισχύσεων και των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από το ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΚΥΑ η οποία τίθεται σε διαβούλευση η δημόσια δαπάνη για το μέτρο φθάνει το ύψος 29.970.786 ευρώ.

Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων (Δικαιούχοι του Μέτρου)


Πρόωρη συνταξιοδότηση αρχηγών – γεωργών

1. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, εφόσον:
1.1. Είναι γεννηθέντες από 1 Μαΐου 1948 έως και 1 Μαΐου 1951.
1.2. Έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα καπνού προερχόμενα από καπνό το έτος 2009.
1.3. Οι άμεσες ενισχύσεις τους μειώνονται από το 2010 σε σχέση με το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Καν. 73/2009.
1.4. Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, τουλάχιστον 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους.
1.5. Μεταβιβάζουν σε διάδοχο, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, το σύνολο της εκμετάλλευσής τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση.
1.6. Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς σκοπούς εκτός της παραγωγής προϊόντων για ιδιοκατανάλωση.
1.7. Εντάσσονται μέχρι και τις 31/12/2015 και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.
1.8. Δεν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ 2007 – 2013 που σαν προϋπόθεση επιλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό.
1.9. Πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Άρθρου 11 της παρούσας καθώς επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησης του Άρθρου 12.
2. Ο Διάδοχος γεωργός θα πρέπει:
2.1. Να είναι γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κατέχει Ζωικό Κεφάλαιο θα πρέπει αυτό να μεταβιβασθεί είτε στον διάδοχο γεωργό είτε σε τρίτο πρόσωπο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ένταξης του δικαιούχου.
2.2. Να παραλάβει τη γεωργική εκμετάλλευση που ελευθερώνεται από τον αποχωρούντα γεωργό με σκοπό να αυξήσει το μέγεθός της.
2.3. Να αυξήσει το μέγεθος της δικής του εκμετάλλευσης, και ταυτόχρονα το μέγεθος της νέας εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό του αποχωρήσαντα γεωργού.
Να μην είναι ο/η σύζυγος της/του δικαιούχου.

ΠΗΓΗ: ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου