Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές, επιβάλλει τη διείσδυση μιας ελάχιστης αναλογίας βιοκαυσίμων, βάση του ενεργειακού τους περιεχομένου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στις αγορές των κρατών μελών της Ε.Ε. Η τιμή αναφοράς για τον παραπάνω στόχο ορίζεται στο 5,75% μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2010.
Το γεγονός αυτό επιβάλει την δραστηριοποίηση της Ελλάδας στον τομέα της παραγωγής υγρών καυσίμων. Μέχρι σήμερα η παραγωγή και η κατανάλωση υγρών βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών στην χώρα μας παραμένει μηδενική, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις. Από την άλλη η παραγωγή πρώτης ύλης από ενεργειακά φυτά παραμένει σε πιλοτικούς αγρούς.

Βιοκαύσιμα

Σήμερα, ο όρος βιοκαύσιμα αναφέρεται συνήθως σε υγρά καύσιμα από βιομάζα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των μεταφορών. Τα πιο συνηθισμένα στο εμπόριο είναι το Βιοντήζελ και η βιοαιθανόλη:

Βιοντήζελ

Το Βιοντήζελ είναι μεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται κυρίως από ελαιούχους σπόρους (ηλίανθος, ελαιοκράμβη κ.α) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε σε μίγμα με ντίζελ σε πετρελαιοκινητήρες. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντήζελ είναι οι παρακάτω:

Α) Ελαιοκράμβη
Η ελαιοκράμβη (Brassicca spp.) είναι ένα ετήσιο φυτό που ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και καλλιεργείται συνήθως σαν πρώτη υλη για την παραγωγή ελαίου και σε μικρότερη έκταση για τα φύλλα της (ζωοτροφή). Ο μικρός στρόγγυλος σπόρος της έχει κατά μέσο όρο μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι (30-50%). Μετά την εξαγωγή του ελαίου, τα υπολείμματα της ( η λεγόμενη πίτα) χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία καθώς έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (10-45%). Η ελαιοκράμβη θεωρείται παγκοσμίως ως το τρίτο σημαντικότερο ελαιοπαραγωγικό φυτό, μετά τη σόγια, και τον φοίνικα και πριν τον ηλίανθο. Οι τεχνικές καλλιέργειας είναι όμοιες με εκείνες των χειμερινών σιτηρών.

Β) Ηλίανθος
Ο ηλίανθος είναι ένα ετήσιο φυτό που ανήκε στην οικογένεια Compositae. Στην Ελλάδα καλλιεργείται ως πηγή φυτικού ελαίου διατροφής κυρίως στο βόρειο-ανατολικό μέρος της χώρας. Η συνολική καλλιεργήσιμη έκταση και η αντίστοιχη παραγωγή με ηλίανθο σχεδόν υπότριπλασιαστικαν την περίοδο 1988-2000 από 100 χιλιάδες τόνους σε 30 χιλιάδες τόνους αντίστοιχα (ΕΣΥΕ, 2000).
Επίσης, εκτός από τις προαναφερθείς καλλιέργειες, σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση εγχώριων πρώτων υλών για την παραγωγή βιοωντήζελ έχουν τα φυτικά σπορέλαια που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά όπως το βαμβακέλαιο το ηλιέλαιο και το σογιέλαιο.

Βιοαιθανόλη

Σαν πρώτη υλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σακχαρούχα, κυταρινούχα, και αμυλούχα φυτά. Τα ίδη εγκατεστημένα ζαχαρουργεία (εργοστάσια ζαχάρεως) με μικρές μετατροπές μπορούν να συμπεριλάβουν στις τάξεις τους φυτά ως πρώτη υλη η οποία μετά από ειδική επεξεργασία θα μας δώσει βιοαιθανόλη. Τέτοια φυτά είναι το σιτάρι το καλαμπόκι το σόργο, τα τεύτλα, κ.α.

Α) Γλυκό Σόργο
Το Γλυκό Σόργο είναι ένα C4 μονοετές φυτό με μεγάλη φωτοσυνθετική ικανότητα, υψηλές αποδόσεις σε βιομάζα, υψηλά ποσοστά σε διαλυτά σάκχαρα και κυταρίννες, και σχετικά χαμηλές απατήσεις σε άρδευση και λίπανση. Οι πρώτες πιλοτικές καλλιέργειες γλυκού σόργου έχουν εγκατασταθεί σε πληθώρα εδαφών στον Νομό Κοζάνης σε μια συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης με το ΚΑΠΕ ( Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
Οι αποδόσεις του γλυκού σόργου ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή, τις κλιματικές συνθήκες, τη γονιμότητα του εδάφους και τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται. Η απόδοση σε χλωρή βιομάζα κυμάνθηκε από 5,0 έως 8,0 τόνους/στρέμμα ενώ μεμονωμένες περιπτώσεις πειραματικών έδειξαν αποδόσεις που φτάνουν τους 14,1 τόνους/στρέμμα. Η αναλογία σε σάκχαρα ποικίλει από 9-13% επί του χλωρού βάρους των στελεχών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα ποσότητα σακχάρων επιτυγχάνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου για τις πρώιμες ποικιλίες, και ένα μήνα περίπου αργότερα για τις όψιμες.

Β) Σιτάρι-Κριθάρι
Το σιτάρι και το κριθάρι είναι ετήσια φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των δημητριακών (Graminae). Στην Ελλάδα το σιτάρι (σκληρό και μαλακό) είναι το πιο διαδεδομένο ετήσιο φυτό και η καλλιέργεια του είναι εκτεταμένη σε όλη τη χώρα. Επίσης η καλλιέργεια του κριθαριού είναι διάσπαρτη σε όλη τη χώρα.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στη χρήση του σιταριού και του κριθαριού ως πρώτη υλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Η Ισπανία έχει τη σημαντικότερη ενεργοποίηση στον τομέα της βιοαιθανόλης και η δυνατότητα παραγωγής αγγίζει τα 500 εκατομμύρια λίτρα βιοαιθανόλης με πρώτες ύλες το σιτάρι και το κριθάρι.

Γ) Ζαχαρότευτλα
Τα ζαχαρότευτλα είναι ένας διετής τύπος τεύτλου, το οποίο καλλιεργείται εμπορικά λόγο της υψηλής περιεκτικότητας των ριζών του σε σάκχαρα. Οι ρίζες των τεύτλων περιέχουν μέχρι 20% σάκχαρα επί του χλωρού βάρους κάνοντας το τη δεύτερη πιο σημαντική πηγή σακχάρων μετά από το σακχαροκάλαμο (Duke, 1983).
Τα τελευταία χρόνια το ζαχαρότευτλο χρησιμοποιείται και σαν πρώτη υλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης από ζαχαρότευτλα στο κόσμο.

Δ) Αραβόσιτος
Στην Ελλάδα ο αραβόσιτος θεωρείται σημαντικό φυτό και η καλλιέργεια του είναι εκτεταμένη σε όλη τη χώρα. Τα τελευταία 16 χρόνια ο αραβόσιτος χρησιμοποιείται και ως πρώτη υλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης με κυριότερο παραγωγό χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
.
Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου