Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η γεωργία είναι ο μεγάλος καταναλωτής νερού λόγω της υπεράντλησης που οφείλεται στην επικράτηση της μονοκαλλιέργειας, των λανθασμένων πρακτικών στην εφαρμογή του νερού αλλά και της ελλιπούς συντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων.
Παρά τις δράσεις των προηγούμενων κοινοτικών πλαισίων στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων στην χώρα μας και τον σημαντικό, σε ορισμένες περιπτώσεις βαθμό επίπτωσης τους στον τομέα αυτόν, υπάρχουν ακόμη δράσεις που πρέπει να αναδειχθούν δίνοντας έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων.

Τα μέτρα για την επίτευξη της καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων υδατικών πόρων αφορουν:

1. Στις υποδομές στις καλλικρατικές πλεόν περιφέρειες, όπως;
 •  Δίκτυα σύγχρονων σταθμών μέτρησης βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, υδρογεωλογικών πληροφοριών, ποιότητας υδάτων, κ.λ.π
 • Οργάνωση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων-Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
 •  Στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών με κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Γεωπόνους)
2. Σε Διοικητικές ρυθμίσεις όπως:
 • Διοικητικά μέτρα ελέγχου –καθορισμού ζωνών αρδευόμενων εκτάσεων
 • Τεχνική επιστημονική υποστήριξη φορέων για αξιόπιστα και ρεαλιστικά προγράμματα άρδευσης
3. Στην διαχείριση της ζήτησης του νερού με:
 • Ορθή πολιτική τιμολόγησης νερού
 • Κατασκευή κλειστών δικτύων διανομής νερού
 •  Παρακολούθηση δικτύων με την χρήση νέων τεχνολογιών
 •  Εκπαίδευση και ενημέρωση των χρηστών-γεωργών για το σχεδιασμό της άρδευσης και τις ανάγκες των καλλιεργειών τους σε νερό
 • Αλλαγή του τρόπου εφαρμογής και των μεθόδων άρδευσης-Κίνητρα
4. Στην προστασία και την αποκατάσταση των υπόγειων υδατικών πόρων με:
 •  Έργα συλλογής και ταμίευσης του επιφανειακού νερού, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο και την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων.
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ

1. Τσιακάλου, 2008, Πτυχιακή Μελέτη , με θέμα « Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30 ετία: η περίπτωση του αρδευτικού ύδατος στην πεδινή ζώνη του νομού».


2. Καλφούντζος Δ., Αλεξίου Ι, Μάιος 2008, «Πως θα εξασφαλίσουμε αποδοτικότερη άρδευση», Εφημερίδα Αγροτική Ενημέρωση» Αφιέρωμα Υδάτινοι Πόροι

3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας , 2005. Μελέτη «Οργάνωση της Πρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων των Μετρήσεων Επιφανειακών και Υπόγειων υδάτων και της Αξιολόγησης των Εγεειωβελτιωτικών Έργων της Θεσσαλίας», Καραμόσχος Π & Συνεργάτες – Μυλόπουλος Ι., ΑΠΘ, Μυλόπουλος Ν., Πανεπιστήμιο Θεσσσαλίας.

4. Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείριη Υδατικών πόρων στον αγροτικό τομέα, Αθήνα 2002


Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου