Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού των Οργανισμών Άρδευσης και Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) προς την ηγεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Οργανισμών Άρδευσης και Εγγείων Βελτιώσεων της χώρας, αλλά και για την τροποποίηση του καταστατικού τους κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούση, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδη.

Ειδικότερα, ο κ. Αυγενάκης σημειώνει στην παρέμβαση / πρόταση του ότι «η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία και το μέλλον των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)» και αναφέρει ότι «η λειτουργία και η σύσταση των ΤΟΕΒ καθορίζεται σήμερα σύμφωνα με τον Ν. 3881/1958 ως αναγκαστικών συνεταιρισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών με ανταποδοτική λειτουργία». Ξεκαθαρίζει δε ότι «τα μέλη των ΤΟΕΒ είναι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, οι οποίοι και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και το διοικητικό συμβούλιο», ενώ «οι οικονομικοί πόροι των οργανισμών προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές των μελών τους και όχι από κρατικές επιδοτήσεις». Επιπλέον, αναφέρει ότι «ο ετήσιος προϋπολογισμός και απολογισμός των ΤΟΕΒ υπόκειται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σχετικούς ελέγχους από την εντεταλμένη οικονομική επιθεώρηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Ωστόσο, τονίζει ότι «υπό το νέο πλαίσιο του Αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας, επισημαίνεται ως αναγκαία η υιοθέτηση συγκεκριμένων νομοθετικών παρεμβάσεων για την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού των Τ.Ο.Ε.Β. για την εξάλειψη δυσλειτουργιών και προβλημάτων που προϋπήρχαν, αλλά εντάθηκαν μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη».

Ταυτόχρονα, ως πρώτιστης σημασίας θεωρεί ότι πρέπει «να αποσαφηνιστεί και να αναπροσαρμοστεί άμεσα το οργανόγραμμα λειτουργίας των Τ.Ο.Ε.Β. εντός του νέου πλαισίου των Καλλικρατικών Δήμων και των νέων ενισχυμένων σε αρμοδιότητες Περιφερειών», αναγνωρίζονται ότι «η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) στους νέους Ο.Τ.Α. και τις Περιφέρειες, αν και προβλέπεται, έχει ήδη δημιουργήσει δυσλειτουργίες».

Ως εκ τούτου, κρίσιμο είναι να μην υπάρχει κατάργηση ή συγχώνευση των Τ.Ο.Ε.Β., παρά μόνον εάν αυτοί έχουν το ίδιο αντικείμενο πηγής, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο νομό Ηρακλείου με τους Τ.Ο.Ε.Β. Μοιρών, Πόμπιας και Τυμπακίου που θα παίρνουν νερό από το φράγμα Φανερωμένης και οι οποίοι μπορούν να συγχωνευτούν. Προτείνεται ότι ανά νομό μπορεί να υπάρξει ένας Τ.Ο.Ε.Β. ή Γ.Ο.Ε.Β.».

Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης αναφέρει ότι «η κατάργηση των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) από τη νέα οργάνωση των υπηρεσιών, αφαίρεσε ένα σημαντικό εργαλείο από τη νέα διοίκηση δημιουργώντας πληθώρα κενών και προβλημάτων». Υπογραμμίζει ότι «τα αντικείμενα των πρώην ΔΕΒ όπως η εκπόνηση μελετών, η δημοπράτηση, η εκτέλεση- επίβλεψη και η παραλαβή των εγγειοβελτιωτικών έργων στον Ν3852 του Καλλικράτη στο άρθρο186 προβλέπονταν να ανήκουν στον τομέα Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλιείας», αλλά «μετά από σχετικά Π.Δ. σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αναιρείται αυτή η ρύθμιση, ενώ τα αντικείμενα εργασίας περνούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, χωρίς όμως να είναι και οι υπηρεσίες αυτές στελεχωμένες με το κατάλληλο Γεωτεχνικό προσωπικό».

Βεβαίως αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αρδευτικά έργα χωρίς την ύπαρξη Γεωπόνου για τον προσδιορισμό της αρδευτικής δόσης ή της γονιμότητας των εδαφών κ.α..», ενώ «το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να συντάξει ή να επιβλέψει γεωργοτεχνικές και γεωργοοικονομικές μελέτες, αναπόσπαστα μέρη των μελετών των έργων Εγγείων Βελτιώσεων». Ως οριστική λύση αναφέρεται η επανασύσταση των Διευθύνσεων στα πρότυπα της προηγούμενης δομής τους, ενώ πρόταση που κατατίθεται είναι σε επίπεδο Περιφέρειας είναι να υπάρχει μια υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και Διεύθυνση Υδάτων που θα έχει την εποπτεία όλων των νερών και των εγγείων βελτιώσεων.

Επιπλέον, ο Βουλευτής προτείνει ως κρίσιμο, «όπως άμεσα γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε πόσιμο και αρδευτικό νερό, με την ταυτόχρονη καθιέρωση διαφορετικών τιμών ανά κυβικό μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή για το νερό άρδευσης».

Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού των Οργανισμών, για τις υπάρχουσες προτάσεις σημειώνει ότι «η ηγεσία του υπουργείου έχει ενημερωθεί από την με αρ. Πρωτ. 1267 από 19/11/09 κοινοβουλευτική μου παρέμβαση», ενώ «οι διατυπωθείσες προτάσεις αφορούν στην τροποποίηση των ισχύοντος καταστατικού των Οργανισμών και έχουν ως απώτερο στόχο τον εκδημοκρατισμό του πλαισίου λειτουργίας τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους». Για το σκοπό αυτό, υπενθυμίζει ότι «η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευτεί για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, η οποία και θα περιελάμβανε τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τ.Ο.Ε.Β.», κάτι που δεν έγινε, ενώ επισημαίνει εκ νέου ότι οι βασικοί άξονες των συγκεκριμένων προτάσεων είναι:

1. «Κατάργηση των Εκλεκτόρων και των αρμοδιοτήτων τους. Στη θέση τους θα λειτουργεί και θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

2. Για οποιεσδήποτε ενστάσεις από μέλη θα αποφαίνεται οριστικά η ΓΣ του Οργανισμού.

3. Ένταξη των έργων των Τ.Ο.Ε.Β. σε κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής τους στη μειοδότηση, επίβλεψη και κατασκευή των έργων.

4. Ρύθμιση των θεμάτων εκλογής των μελών και του ΔΣ, όπως και του δικαιώματος άσκησης ψήφου και της διαδικασίας της ψηφοφορίας.

5. Ρύθμιση των ζητημάτων εκπροσώπησης στα νέα Αυτοδιοικητικά όργανα. Στόχος είναι να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τ.Ο.Ε.Β. ή/και των αγροτών για τη διατήρηση της ανώτατης τιμής στο νερό άρδευσης».

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου