Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Δικαιολογητικά για την λήψη άδειας νέας Γεώτρησης ή νομιμοποίησης της Υφιστάμενης


Eνόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου και προκειμένου οι αγρότες όλης της χώρας, να λάβουν άδεια για νέα γεώτρηση ή για να νομιμοποιήσουν την ήδη υφιστάμενη γεώτρηση, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στη διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας που ανήκουν μία σειρά από δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκεφθούν τις διευθύνσεις Υδάτων, ή έστω να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, διότι η κάθε περίπτωση είναι και μια εξειδικευμένη και ξεχωριστή κατάσταση, και σε κάποιες περιπτώσεις να μην χρειάζονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά ή να χρειάζονται περαιτέρω.
Τέλος όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται επικυρωμένα και ολοκληρωμένα σε φάκελο. Στην περίπτωση άδειας χρήσης νερού από παλιά γεώτρηση τροποποιούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά.

1. Αίτηση - Γενική περιγραφή γεώτρησης (τα έντυπα χορηγούνται από τη διεύθυνση Υδάτων).

2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα (1:500, 1:1.000, 1:5.000, 1:20.000, 1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: α) τον χώρο εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης, β) τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν, γ) τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500 μέτρων οπό τα όρια του χώρου εγκατάστασης του έργου, δ) τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 37.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να εμφανίζονται ευδιάκριτα όλες οι εκτάσεις γης που θα εξυπηρετούνται από το νέο έργο υδροληψίας, οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιστοιχούν στους επισυναπτόμενους τίτλους ιδιοκτησίας.

 3. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:

● Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας,

● Συμφωνητικό μίσθωσης,

● Έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση,

● Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής u913 Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση μισθωτηρίου θα πρέπει η διάρκεια της μίσθωσης, που αναγράφεται σ’ αυτό, να είναι δεκαετής με προοπτική ισχύος τουλάχιστονγια πέντε έτη, να έχει τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου και να έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο και ο ιδιοκτήτης του να επιτρέπει στον εκμισθωτή την κατασκευή του έργου υδροληψίας. Στην περίπτωση που η ενοικιαζόμενη έκταση έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα νιτρορύπανσης, η διάρκεια μίσθωσης μπορεί να είναι πενταετούς ισχύος, ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται και η σχετική πράξη ένταξης.

4. Τεχνική γεωλογική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχει πλήρης τεχνική περιγραφή της γεώτρησης, δηλ. να αναφέρεται τύπος/ διάμετρος/ πάχος σωλήνων, βάθη τοποθέτησης φιλτροσωλήνων, βάθος τοποθέτησης/ διάμετρος/πάχος περιφραγματικών σωλήνων, τελικό βάθος γεώτρησης, διάμετροι διάτρησης/ διεύρυνσης, περιγραφή πιεζομετρικής διάταξης, περιγραφή εργασιών ανάπτυξης της γεώτρησης, λιθολογική τομή της γεώτρησης, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών αντλήσεων, κατάρτιση διαγραμμάτων κρίσιμης παροχής, διάγραμμα απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς στάθμης-χρόνου για τον υπολογισμό υδραυλικών παραμέτρων, κ.ά).

5. Άδεια χρήσης νερού ή / και εκτέλεσης έργου της γεώτρησης.

6. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος της γεώτρησης (εφόσον αυτή είναι ηλεκτροδοτημένη).

7. Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή (π,χ. Τ.Ο.Ε.Β. / Γ.Ο.Ε.Β. / Ο.Τ.Α.) όπου θα βεβαιώνεται ότι ο φορέας διαχείρισης δεν καλύπτει αρδευτικά την έκταση του ενδιαφερόμενου (εφόσον η περιοχή δεν εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, αυτό θα πρέπει να βε αιώνεται από τον Ο.Τ.Α της περιοχής). 8. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (φυσική και χημική ανάλυση νερού με γνωμάτευση από πιστοποιημένο εργαστήριο, στην οποία ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής παράμετροι: Θερμοκρασία (Θ), ΡΗ, αιωρούμενα στερεά (S.S.), ηλεκτρική αγωγιμότητα (Ε.C.), σκληρότητα (CaCO3), νάτριο (Νa), χλωριόντα (CΙ), βόριο (Β), νιτρικά (ΝΟ3), νιτρώδη (ΝΟ2), αμμωνιακά (ΝΗ4), θειικά (SO4), κ.ά.).

9. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

α) Ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των αγροτεμαχίων που αναγράφονται στην αίτηση,

β) Ότι τα αγροτεμάχια που αναγράφονται στην αίτηση δεν αρδεύονται από άλλη πηγή υδροληψίας και δεν ανήκουν σε ομάδα παραγωγών,

γ) Αναλυτικά η έκταση κάθε αγροτεμαχίου που αναγράφεται στην αίτηση και το είδος κάθε καλλιέργειας, καθώς επίσης και η υποχρέωση μελλοντικής ενημέρωσης της υπηρεσίας σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση σε κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία ή στην ιδιοκτησία αυτών.

10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν αλλάξει το στοιχεία αναγκών σε νερό και οι χρήσεις (μόνο στην περίπτωση ανανέωσης άδειας χρήσης γεώτρησης)

11. Απόσπασμα απόφασης Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του για την εκτέλεση του έργου (μόνο στην περίπτωση δημοτικής γεώτρησης).

12. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου.

13. Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (μόνο στην περίπτωση ομαδικής γεώτρησης).

14. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του ενδιαφερόμενου, όταν ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου (μόνο στην περίπτωση ΝΠΙΔ/ΝΠΔΔ)

15. Τοποθέτηση υδρόμετρου

προσοχη: Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την χορήγηση αδείας εκτέλεσης έργου ή περιλαμβάνονται στη Μ.Π.Ε. και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση.

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ


Print

1 σχόλιο:

  1. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται στις γεωτρήσεις νερού για την εταιρεία που ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα των υδρογεωτρήσεων. Συγχαρητήρια για το κατατοπιστικό άρθρο σας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή