Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός μιας γεωργικής εκμετάλλευσης

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας αναφερθήκαμε σε διάφορα στάδια προετοιμασίας ενός σωστού επιχειρηματικού σχεδίου για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Ένα βασικό τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο και αναφερόμαστε είναι αυτό που αφορά στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός δεν τίποτα περισσότερο απο μια διαδικασία δημιουργίας οικονομικών προβλέψεων για το εισόδημα και τις δαπάνες, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση της γεωργικής επιχείρησης.

Όπως όλες οι επιχειρήσεις έτσι και οι γεωργικές για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει ο γεωργός που αποβλέπει στην επιχειρηματική λειτουργία της εκμετάλλευσης του να κατανοήσει όλα εκείνα τα οικονομικά που θα τον βοηθήσουν να λάβει στρατηγικές αποφάσεις διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία της.
Οι σημαντικές οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να κατανοήσει και να δημιουργήσει ένας επιχειρηματίας παραγωγός για την εκμετάλλευση του είναι:

• Ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης

• Αναλογίες και δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης

• Καταστάσεις Ταμειακών ροών και

• Προυπολογισμός και χρηματοδοτικό σχέδιο εκμετάλλευσης

Για όλα τα παραπάνω θα αναφερθούμε με συντομία και περιεκτικά παραθέτοντας για την καλύτερη κατανοησή τους ένα υπόδειγμα ώστε κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αγρότης, αφού το μελετήσει, να είναι σε θέση να μπορεί να το προσαρμόσει στο δικό του επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευση του.

Ο ισολογισμός περιγράφει το ενεργητικό, το παθητικό και τα ίδια κεφάλαια της γεωργικής επιχείρησης σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή.
Οι πληροφορίες του ισολογισμού είναι χρήσιμες καθώς επιτρέπουν τόσο στον παραγωγό όσο και στους πιστωτές να συγκρίνουν τις προβλέψεις και την προηγούμενη απόδοση σε σχέση με τους μέσους όρους του κλάδου. Ο ισολογισμός αποτελείται από δύο στήλες που αντίστοιχα ονομάζονται ‘Ενεργητικό’ και ‘Παθητικό / Ίδια Κεφάλαια.
Το ενεργητικό διακρίνεται περαιτέρω σε μακροχρόνιο ή πάγιο (π.χ. γή κτίρια κ.λ.π) και υπολογίζεται με την αφαίρεση της συνολικής απόσβεσης από το πραγματικό κόστος αγοράς, σε μεσοπρόθεσμο (π.χ. εξοπλισμός, μηχανήματα, κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου κ.λ.π) και στο κυκλοφορούν που περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού όπως τα είναι μετρητά ή αντικείμενα που μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε μετρητά όπως τα αποθέματα προϊόντων, οι χρεώστες κ.λπ.
Το παθητικό μπορεί και αυτό να κατηγοριοποιηθεί σε μακροχρόνιο, όπως τις υποθήκες, τα χρεόγραφα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π., σε μεσοπρόθεσμο που περιλαμβάνει τα δάνεια με διάρκεια 3-5 έτη και τέλος σε βραχυπρόθεσμο όπως είναι οι πληρωτέοι λογαριασμοί, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, οι τόκοι κ.λ.π.

Τα ίδια κεφάλαια προκύπτουν από την διαφορά μεταξύ Ενεργητικού-Παθητικού και περιλαμβάνει αποθέματα κεφαλαίου, εισπράξεων και μετοχές.

Τα αποτελέσματα χρήσεως σαν λογαριασμός μετρά την αποδοτικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την διάρκεια μιας περιόδου που συνήθως είναι ένα έτος (λογιστικό έτος). Από τα αποτελέσματα χρήσεως προκύπτει η διαφορά μεταξύ ζημιάς και κέρδους (εισόδημα).

Οι δείκτες της επιχειρηματικής απόδοσης όπως θα δούμε και στο παράδειγμα που επισυνάπτουμε παραπάνω, είναι απλές σχέσεις μεταξύ δύο ομάδων οικονομικών τιμών και αποκτούν σημαντική αξία στο προβλεπόμενο από τον παραγωγό επιχειρηματικό σχέδιο της εκμετάλλευσής του, όταν συγκρίνονται τα πραγματικά αποτελέσματα με τις ιστορικές τάσεις της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης στο πέρασμα του χρόνου.

Με τις καταστάσεις των ταμειακών ροών ο επιχειρηματίας παραγωγός μπορεί να παρακολουθεί τα ποσά των χρημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση του για ένα χρονικό διάστημα. Προβλέποντας τις ταμειακές ροές στο επιχειρηματικό του σχέδιο, αποκτά πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις οικονομικές αντοχές της εκμετάλλευσης του.

Οι προϋπολογισμοί και τα χρηματοδοτικά σχέδια, παρέχουν πληροφορίες σχετκά με τις αγορές κεφαλαίου που θα απαιτηθούν κατά την περίδο του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης για την απόκτηση του. Τέτοια στοιχεία κεφαλαίου είναι η γη τα κτίρια, τα μηχανήματα ο εξοπλισμός και άλλα. Στοιχεία για την χρηαματοδότηση αποτελούν τα παλιά και νέα δάνεια, το επιτόκιο τους, η χρονική τους διαρκεια και η συχνότητα των αποπληρωμών τους.

Όλα τα παραπάνω επισυνάπτονται στο  υπόδειγμα του επιχειρηματικού σχεδίου μας, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο, στον σωστό σχεδιασμό της γεωργικής εκμετάλλευσης του.
Παρόμοια επιχειρηματικά σχέδια εφαρμόζουν πολλοί επιχειρηματίες γεωργοί πολλών άλλων γεωργικά ανεπτυγμένων χωρών. Στη χώρα μας παρά τα όποια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν παρόμοιες προυποθέσεις αρκεί να υπάρχει η θέληση και η σοβαρότητα από όλους τους εμπλεκόμενους. Η συνένωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπό το πρίσμα ενός σύγχρονου και με σαφείς στόχους management, από τους ίδιους τους παραγωγούς, μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμες και ανταγωνιστικές αγροτικές επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα παραγωγοί που κατάλαβαν και προχώρησαν σε τέτοιου είδους σχήματα κατάφεραν να δημιουργήσουν αξιόλογες γεωργικές επιχειρηματικές μονάδες με λαμπρά οικονομικά αποτελέσματα.

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ

Πηγές:

1. http://www.defra.gov.uk/farm/fbadvice/farm-accounting/using-accounts1.pdf

2. http://www.defra.gov.uk/farm/fbadvice/farm- accounting/farming-future.pdf

3. http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/ua371.pdf

4. http://www.bizplanit.com/free.html

5. http://www.agf.gov.bc.ca/busmgmt/bus_guides/index.htm

6. http://www.farmdoc.uiuc.edu/fasttools/index.html

7. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/talou/vk/sonkkila/

8.http://www.omafra.gov.on.ca/scripts/English/external_links/external.asp?url=http://www.ontario-canada.com

9. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων &

Εκμεταλλεύσεων . Π. Σπαθής (2001), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.

Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου