Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ

Κατά την προετοιμασία των σχεδίων για την αγροτική επιχείρηση είναι σημαντικό να προσδιορίζουμε ξεκάθαρα τους στόχους μας λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Ποιοι είναι οι προσωπικοί και οικογενειακοί στόχοι

2. Ποιο είναι το όραμα για την γεωργική επιχείρηση (που εκφράζεται σαν δήλωση αποστολής)

3. Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι (Προβολές σε όρους όγκου και

αξίας για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το σχέδιο) και πως επιτυγχάνονται

4. Ποια είναι η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων.

5. Πόσα χρήματα απαιτώνται, από που θα αντληθούν και πως θα ανακτηθούν τα ίδια κεφάλαια

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται στην εισαγωγή ενός σχεδίου στην οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με:

• Το μέγεθος, την οργάνωση και την ιδιοκτησία της επιχείρησης(π.χ. ατομική

ιδιοκτησία, συνεργασία, εταιρεία)

• Το ιστορικό που να περιγράφει πως έφτασε στη σημερινή κατάσταση

• Τις αγορές και τους πελάτες που έχουν προτεραιότητα

• Τις Κύριες τάσεις και ευκαιρίες της αγοράς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ανάλυση SWOT είναι ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της ικανότητας μιας γεωργικής επιχείρησης να ανταγωνιστεί και να επιβιώσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι ένα πρώτο βήμα στην αναγνώριση των επιλογών και των πιθανών προβλημάτων και στην προετοιμασία μιας στρατηγικής για δράση. Η λέξη SWOT είναι ακρωνύμιο που προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις: Strengths (= Δυνάμεις), Weaknesses (= Αδυναμίες), Opportunities (= Ευκαιρίες) and Threats (= Απειλές). Βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις δικές τους δυνάμεις και αδυναμίες (όπως οι επιχειρηματικοί πόροι, η εμπειρία, η δομή, η διοίκηση, οι δεξιότητες, τα προϊόντα κ.λπ.) καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. (Δείτε ακόμα-Σ. Γαζης Οικονομολόγος)

Τα θέματα του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά θέματα καθώς και δημογραφικούς και οικολογικούς παράγοντες. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον χρειάζεται επίσης να ληφθεί υπόψη, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών, πελατών, προμηθευτών και των ανταγωνιστικών προϊόντων στην αγορά. Ο διπλανός πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγμα της ανάλυσης SWOT για ένα τυροκομείο που παρασκευάζει παραδοσιακά προϊόντα.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτό το τμήμα του σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή των προϊόντων και της λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

1. Την τοποθεσία της αγροτικής επιχείρησης και πώς αυτή εξυπηρετεί τις επιχειρηματικές ανάγκες  του επιχειρηματία αγρότη π.χ. γειτνίαση με αγορές, συσκευαστήρια, προμηθευτές, μεταφορείς και τοποθεσία των ανταγωνιστών

2. Tη διαδικασία παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Η παρουσίαση ενός χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων παραγωγής και των καλλιεργητικών περιόδων θα ήταν χρήσιμη. Τα διαγράμματα GANTT είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος προετοιμασίας χρονοδιαγραμμάτων της παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία μπορεί να διαχωριστεί σε κύριες δραστηριότητες οι οποίες τοποθετούνται σε λίστα στην αριστερή πλευρά του διαγράμματος. Το χρονικό πλαίσιο ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας αναγράφεται στην κορυφή ή στη βάση του διαγράμματος. Η διάρκεια και ο χρονοπρογραμματισμός της κάθε δραστηριότητας εμφανίζεται με μία οριζόντια ράβδο. Ένα παράδειγμα δίνεται παραπάνω.

3. Τη γη, τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που απαιτούνται συμπεριλαμβάνοντας το κόστος και τη χρηματοδότηση τους (ιδιοκτησία ή ενοικίαση), τις ανακαινίσεις / συντηρήσεις, τους πληρωτέους φόρους και το κόστος χρήσης. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα προϊόντα και να συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες


4. Τις ανάγκες σε εργασία (οικογένεια και υπάλληλοι) και ειδικά της εξειδικευμένης εργασίας, για παράδειγμα της συγκομιδής ή της χρήσης μηχανημάτων

5. Τις εισροές και τα υλικά (όπως σπόροι, φυτοφάρμακα ή λιπάσματα), συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του σημείου αγοράς και του κόστους τους.

6. Πως μπορεί να προστεθεί αξία στο προϊόν , όπως με τη συσκευασία, τη μεταποίηση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά

7. Τι είδους εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση μπορεί να απαιτείται

8. Επίπεδα παραγωγής και επιπλέον υπηρεσίες που μπορούν πραγματικά να επιτευχθούν με το προτεινόμενο σχέδιο


Σχεδιασμός Ανθρωπίνων πόρων


Η αναγνώριση της προσωπικής συμβολής του αρχηγού της εκμετάλλευσης καθώς και αυτής της οικογένειας και των εργαζομένων στην επιχειρηματική επιτυχία της είναι απαραίτητη. Το σχέδιο για το προσωπικό πρέπει να δείχνει με ποιό τρόπο θα εντοπισθεί, θα προσληφθεί, καθώς και με ποιό τρόπο θα αναπτυχθούν, θα προωθηθούν και θα κινητοποιηθούν σημαντικοί άνθρωποι ώστε να διατηρηθεί μια ισχυρή αίσθηση συνολικής επίτευξης και μια αποτελεσματική ομάδα. Αυτό το τμήμα του σχεδίου πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα οργανόγραμμα που να εμφανίζει το ρόλο και τη θέση του κάθε ανθρώπου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
email:istath@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου