Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ


Γενικά
Σε προγενέστερη ανάρτηση μας μιλήσαμε για την ανάλυση του εδάφους και την σημασία της στην ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών.

Βεβαίως για τον καθορισμό των τροφοπενειών ή της περίσσειας των θρεπτικών στοιχείων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συγκέντρωση οποιουδήποτε θρεπτικού στοιχείου είναι συνάρτηση όχι μόνο του εδάφους αλλά και των φυτών, του κλίματος, των καλλιεργητικών συνθηκών, των εχθρών και ασθενειών αλλά και άλλων παραγόντων. Γι αυτό και η ανάλυση του εδάφους είναι χρήσιμη μόνο όταν οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί.

Ως εκ τούτου και εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την διάνγωση και την πρόληψη τροφοπενιών στις καλλιέργειες η φυλλοδιαγνωστική θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα τους για το εάν το πρόβλημα είναι θρεπτικό ή όχι.

Η διάγνωση των τροφοπενιών με την φυλλοδιαγνωστική βασίζεται στις κριτικές συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό. Και για να γίνουμε πιο κατανοητοί σε όλους εκείνους που ασχολούνται επιχειρηματικά με την γεωργία, ως κριτική συγκέντρωση ορίζεται η συγκέντρωση πέρα από την οποία περαιτέρω εφαρμογή ενός θρεπτικού στοιχείου δεν είναι επικερδής. Μάλιστα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όσο η ποσότητα ενός θρεπτικού στοιχείου αυξάνεται πολύ στο φυτό, τόσο ή φυτική αύξηση ελαττώνεται και παρατηρείται τοξικότητα.

Τα φύλλα είναι συνήθως τα πιο κατάλληλα μέρη του φυτού για χημική ανάλυση γιατί αντιπροσωπεύουν θέσεις της ενεργούς αύξησης τω ν φυτών.

Η ανάλυση φύλλου μας φανερώνει πόσο πεινασμένο είναι το φυτό δηλαδή εάν ένα στοιχείο βρίσκεται σε μικρή ή επαρκή ποσότητα, ή αντίθετα σε ποσότητα που το καθιστά τοξικό για το φυτό. Αυτή η πληροφορία σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση των φυτών μπορεί να μας βοηθήσει στην αναγνώριση ενός προβλήματος.

Επί πλέον η φυλλοδιαγνωστική βοηθάει τον παραγωγό στον έλεγχο του προγράμματος λίπανσης που εφαρμόζει γιατί με την παρακολούθηση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο μπορεί να προσαρμόσει την ποσότοτητα και το είδος των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιήσει.

Στόχος της παρούσας ανάρτησης μας είναι να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την γεωργία για τον τρόπο και την εποχή που γίνεται η δειγματοληψία για την φυλλοδιαγνωστική για κάθε καλλιέργεια αρχής γενομένης από τα φυλλοβόλα οπωροφόρα. Σε επόμενη ανάρτηση μας θα ασχοληθούμε με την φυλλοδιαγνωστική των αειφύλλων οπωροφόρων και την άμπελο, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας καθώς και των καλλιεργειών λαχανοκομίας.

Τα αποτελέσματα της φυλλοδιαγνωστικής θα πρέπει να αναλύονται από έμπειρο Γεωπόνο που γνωρίζει τις αρχές της ανόργανης θρέψης των φυτών και μπορεί να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε σχέση με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή όπως εχθροί, ασθένειες, αερισμός του εδάφους, καλλιεργητικές φροντίδες κ.α.

Φυλλοδιαγνωστική Φυλλοβόλλων Οπωροφόρων

Τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο ή και αργότερα το Σεπτέμβριο λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας την εποχιακή διακύμανση των στοιχέιων. Για κάθε ποικοιλία και κάθε τύπο εδάφους θα πρέπει να λαμβάνονται ξεχωριστά δείγματα. Περισσότερα δείγματα λαμβάνονται από οπωρώνες με κάποιο θρεπτικό πρόβλημα και λιγότερα από υγιείς. Επίσης τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από δέντρα της ίδια ποικοιλίας, υποκειμένου, και από αντιπροσωπευτικά της περιοχής δένδρα.

Τα φύλλα πρεπει να μαζέυονται από το ίδιο ύψος και από όλες τις πλευρές της κόμης του δέντρου. Το μέγεθος του δείγματος θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να δίνει αρκετό υλικό για τον προσδιορισμό όλων των στοιχείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Αχλαδιά 60-80 φύλλα

Ροδακινιά 60-80 Φύλλα

Αμυγδαλιά 80-100 Φύλλα

Καρυδιά 20-30 φυλλάρια

Φυστικιά 30-40 φυλλάρια

Εφόσον πρόκειται για ομοιόμορφους οπωρώνες ένα δείγμα κάθε 45 στρέμματα είναι αρκετό. Για την λήψη τυχαίου δείγματος λαμβάνεται ένα φύλλο κάθε 50 δέντρα. Κατά τον ίδιο τρόπο φύλλα φύλλα μπορεί να συλλέγονται κατά μήκος μιας σειράς δέντρων και στην συνέχεια από άλλη σειρά σε απόσταση 70-100 μέτρα μακριά από την πρώτη. Το φύλλο χρησιμοποιείται ολόκληρο (έλασμα και μίσχος)

Print

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου