Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δήμος ο γεωργικός εστιν, όπου ζει το πλήθος από γεωργίας ή νομής" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί."

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΧΗΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ

Οι χηλικές ενώσεις είναι σύμπλοκες οργανικές ενώσεις που σχηματίζονται απο ένα μεταβατικό στοιχείο και μια οργανική ένωση που φέρει νουκλεοφυλλικές ομάδες όπς ΝΗ2 και SΗ. Το μεγάλο όφελος από αυτές τις ενώσεις για την αύξηση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών πιστεύεται ότι οφείλεται στην επίδρασή τους στη διάχυση και μαζική ροή τους στο εγγύς περιβάλλον των ριζών των φυτών.
Η πρόσδεση κατιόντων με χηλικές ενώσεις στην περιοχή των ριζών είναι πολύ σημαντική για τον εφοδιασμό των φυτών με θρεπτικά. Αν δεν υπήρχε αυτή η δνατότητα τότε τα περισσότερα των εδαφών θα στερούνταν βλάστησης δεδομένου ότι Fe και σε μερικές περιπτώσεις ο Zn, Cu και το Mn είναι πολύ δυσδιάλυτα.
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των συνθετικών χηλλικών ενώσεων είναι η σταθερότητα των συμπλόκων των μετάλλων με τις οργανικές ενώσεις η οποία εκφράζεται με μια σταθερά Κ προκειμένου να εκτιμηθεί η ικάνοτητα ενός μετάλλου να ανταγωνίζεται κάποιο άλλο .
Σε κάθε περίπτωση πέραν των τιμών της Κ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ιόντων ΟΗ ΗCO3 και ΡΟ4,  και η τιμή του ρΗ του εδάφους.

Όσον αφορά τις χηλικές μορφές σιδήρου που χρησιμοποιούνται για την διόρθωση των τροφοπενιών θα πρέπει καταρχάς να γνωρίζουμε  ότι ο χηλικός Fe για  άριστα αποτελέσματα διασκορπίζεται υπό μορφή σκόνης στην επιφάνεια του εδάφους γύρω από τα φυτά. Για καλή κατανομή ο Fe μπορεί να  ανμιχθεί με λιπάσμα ή με αδρανές υλικό όπως άμμο ή στεγνό έδαφος. Στην συνέχεια ακολουθεί άρδευση σε βάθος 15 εκ.. Για πολλούς καλλωπιστικούς θάμνους και μικρά δένδρα πραγματοποιούμε διάλυση του χηλικού Fe σε επαρκή όγκο νερού (5-20 κιλά) και στην συνέχεια έκχυση αυτού του διαλύματος σε 5-6 αβαθείς οπές στο έδαφος γύρω από τα φυτά και άρδευση. Επίσης χηλικές ενώσεις μπορεί να χορηγηθούν μέσω του νερού της άρδευσης με υδρολιπαντήρες. Τέλος δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εφαρμογή τους με ψεκασμό του φυλλλώματος.

Κυριότερες μορφές χηλικού Fe είναι:

FeEDTA(12%Fe)
Αυτή η χηλική ένωση δεν είναι πολύ αποτελεσματική σε ασβστούχα εδάφη όταν χορηγείται σε κανονικές δόσεις. Έτσι σε εδάφη με ρΗ 8, τα εσπεριδοειδή χρειάζονται 270g ανά δένδρο. Η δόση αυτή είναι 13 φορές μεγαλύτερη από ότι απαιτείται σε όξινα εδάφη. (20g/δένδρο).

FeEDTA(6% Fe) ή Sequestrene 330
Για ασβεστούχα εδάφη και πυρηνόκαρπα απαιτούνται 450-900g ανά δένδρο, ανάλογα με την σοβαρότητα της χλώρωσης και το μέγεθος του δένδρου. Για φράουλες απαιτούνται 200-500g για  κάθε 30 μ. γραμμής.

FeEDDHA (6% Fe) ή Sequestrene 138
Για μηλιά κερασιά ροδακινιά αχλαδιά, δαμασκηνιά, καρυδια, απαιτούνται 4-10g για κάθε εκ. διαμέτρου κορμού. Χορηγείται την άνοιξη πριν ή μετά την έκπτυξη της νέας βλάστησης.

Η πιό σημαντική μορφή από τις παραπάνω για τις συνθήκες της χώρας μας είναι η FeEDDHA

Σκευάσματα για την δίορθωση τροφοπενιών Zn είναι:

Zn EDTA (14% Zn)
Μετά την εφαρμογή του στο έδαφος πρέπει να ακολουθήσει άρδευση. Στις μηλιές χορηγείται σε ποσότητα  0,2% υπό μορφή ψεκασμού κατά την εμφάνιση των φύλλων. Ακολουθεί δέυτερος ψεκασμός μετά πό 2 εβδομάδες. Το ρΗ του εδάφους επηρεάζει την πρόσδεση Cu και Ζn με EDTA. Μέγιστη πρόσδεση παρατηρείται σε ρΗ 6,7 και σε ρΗ> 7,5 η πρόσδεση ελαχιστοποιέιται.

RAYPLEX Zn
Χρησιμοποιείται με χορήγηση στο έδαφος ή με ψεκασμό στο φύλλωμα. Στην περίπτωση της μηλιάς, ροδακινιάς, αχλαδιάς, και άλλων φυλλοβόλλων οπροφορων συνιστάται ο ψεκασμός  σε ποσότητα 1,3 κιλά/100 λίτρα νερού, νωρίς την άνοιξη.
Συνδυασμός Rayplex Zn και Rayplex Fe σε αναλογία 3:7 δίνει καλύτερα αποτελέσματα

Geozin
Περιέχει 10,7% Zn -EDTA και 12% ουρία. Χρησιμοποιείται σε  δόση 150 g /100 λιτ. ή 250/στρ. Ψεκάζεται στο μεν καλαμπόκι όταν τα φυτά έχουν 20-30 εκ. ύψος πριν την άνθηση και μετά την συγκομιδή στα φυλλοβόλα οπωροφόρα.

Θειικός ψυδάργυρος
Εφαρμόζεται στα εσπεριδοειδή υπό μορφή διαφυλλικών ψεκασμών σε διάλυμα 0,5%+0,3% Ca(OH)2. O ψεκασμός γίνεται λίγο πριν την έναρξη της  νέας βλάστησης ή νωρίς το καλοκαίρι. Στα φυλλοβόλα οπωροφόρα γίνεται ψεκασμό με 2,5 -5% διάλυμα στο τέλος του χειμώνα και λίγο πριν την διόγκωση  των οφθαλμών. Στο καλαμπόκι χρησομοποιείται σε ποσότητα 3-4κιλά/στρ. κατά την σπορά. Η τροφοπενία Zn παρουσιάζεται σε όξινα διαβρωμένα, αλκαλικά εδάφη ή μετά από υψηλή φωσφορική λίπανση.
Τέλος όσον αφορά το σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την διόρθωση της έλλειψης Βορίου χρησιμοποιούνται το Solubor με διαφυλλική χορήγηση και ο Βόρακας. Συνήθεις καλλιέργειες που παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα τροφοπενίας B είναι η ελιά, η αμυγδαλιά, η κερασιά, η μηλιά και τα τεύτλα.

Σχετικά με την τοξικότητα των χηλικών ενώσεων αυτές είναι περισσότερο τοξικές όταν χορηγούνται με ψεκασμό σε σύγκριση με εφαρμογή στο έδαφος. Ανάλογα με τον τρόπο που εφαρμόζονται θα πρέπει να έχουν τις εξης ιδιότητας:

α) εφαρμογή από τα φύλλα
Εύκολη και γρήγορη απορρόφησημέσων φύλλων
Χαμηλό κόστος
Εύκολη ανάμιξη με λιπάσματα ή φυτοφάρμακα
 Μηδενική ή μικρή τοξικότητα

β) εφαρμογή στο έδαφος
Το μέταλλο της χηλικής ένωσης να μην αντικαθίσταται από άλλο στο έδαφος
Να μην υδρολύεται στο έδαφος και να μην δισπάται από τους μικροοργανισμούς
Να μην δεσμεύεται εύκολα από την άργιλλο
Να έχει χαμηλό κόστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου